تهچین طوری

شعبه آبان

این شعبه قریب ۱۰ پرسنل برای خدمت رسانی دارند و ظرفیت پذیرایی بیش از ۴۰ نفر،اگر تمایل دارین تهچین در فضای

فودکورت میل کنین،اینجا رو پیشنهاد میدیم.

واقع در فودکورت آبان هاشمیه ۶

05191003016

ساعت پذیرایی از ۱۲ الی ۲۴