تهچین طوری

شعبه مرکزی هنرستان

با ویویی کاملا متفاوت بیش از ۲۵ پرسنل و‌فضای دل نشین و با

صفای و رو باز باظرفیت همزمان ۴۵ نفر آماده پذیرایی شما عزیزان هست.

شعبه مرکزی تهچین طوری واقع در نبش هنرستان ۲۱

05138641414